Politieke beschouwingen

Bouke-groot4.jpg15-11-2022 17:52 15-11-2022 17:52

Afgelopen week waren de algemene beschouwingen. Een belangrijk politiek moment. Waarin we plannen bespreken voor het komende jaar. Fractievoorzitter Bouke Weening sprak namens de ChristenUnie deze bijdrage uit.

Voorzitter, 

“Assen is een leefbare stad waar het ontspannen wonen is voor iedereen.” Dit is een pakkende zinsnede en ambitie uit het bestuursakkoord die we ook teruglezen in deze begroting. Een ambitie waar de ChristenUnie zich enorm goed in kan vinden.  

Maar voorzitter, wat is er de afgelopen periode ook weer veel veranderd, in de wereld, in Assen. Ontspannen wonen is voor veel inwoners steeds minder vanzelfsprekend geworden: Krijg ik mijn rekeningen nog betaald? Durf ik de kachel aan te zetten? Kies ik ervoor om te ontbijten of geef ik mijn kinderen lunch mee naar school? En dan heb ik het nog niet eens over de spanningen m.b.t. de wereldvrede en de oorlog op ons continent, over de COVID zorgen die er nog steeds zijn en ga zo maar door.  

Ontspannen wonen en leven, voor iedereen. Hoe kunnen wij hieraan bijdragen? Dat is voor ons als ChristenUnie fractie de vraag die wij ons gesteld hebben de afgelopen periode. En zo hebben wij ook deze begroting gelezen. Voorzitter, dan komen we tot een aantal punten die we graag willen aanstippen: 

Energie is niet meer spotgoedkoop zoals we lang gewend waren. De stijgende energieprijzen vormen het gesprek van alledag. Wij zien hierbij een bijkomend positief effect, namelijk dat we hierdoor ander gedrag gaan vertonen. We hebben nog nooit zoveel naar de thermostaat gekeken en gezocht naar manieren om energie te besparen. Een enorme gedragsverandering, welke voorheen niet zo grootschalig van de grond kwam, behalve bij de early-adapters en mensen die er al vanuit zichzelf mee bezig waren.   

Als inwoner kun je zelf best veel doen. Maar als lokale overheid is het ook goed om inwoners te helpen om hierin goede keuzes te maken. Zijn we bereid om diegenen die wel willen verduurzamen maar het niet kunnen (financieel) te helpen?  

Daarom de vraag aan het college: Welke concrete stappen heeft het college hiervoor bedacht en hoe snel kunnen we dit gaan uitvoeren? 

Naast het starten met verduurzaming is het van groot belang om onze inwoners ook op kórte termijn te helpen. We zijn blij met de maatregelen die het college heeft genomen. Naast het oprekken van de 120% norm wordt er een noodfonds opgestart om maatwerk te kunnen leveren. Een belangrijk fonds want niet alleen de laagste inkomens worden geraakt door de huidige crisis. Hierbij moet ook gekeken worden naar besteedbaar inkomen en is maatwerk dus gewenst. Onze oproep aan het college: houd ons op de hoogte hierover en om hoeveel inwoners het gaat zodat wij, als raad, kunnen bijsturen als dit nodig is.  

Maar niet alleen onze inwoners, ook onze sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en buurthuizen lopen hier tegenaan. Goed om te lezen dat dit college hierin stappen maakt. Noodzakelijke stappen. Maar wij willen het college vragen een stap verder te gaan. Ook bij deze groep kan verduurzaming een enorm verschil maken. Maar ze lopen nu tegen dichte deuren en gemeentelijke procedures aan. Help ze, concreet en snel, ga aan de slag met de verduurzaming. Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie is zich ervan bewust dat er een plan ligt voor de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen, daar zijn we blij mee! Maar nu er ook concrete vragen van bijvoorbeeld de sportclubs etc. komen, ga daar ook voortvarend mee aan de slag! Wij willen het college vragen hoe ze de komende periode deze aanvragen sneller kan en wil aanpakken? Sporten mag niet belemmerd worden doordat sportclubs de rekening niet meer kunnen betalen. De ChristenUnie vindt het erg belangrijk dat ons college daar daadwerkelijk handen en voeten aan geeft of gaat geven. 

Voorzitter, naast sporten lezen we ook dat de basisbehoeften van kinderen in het geding komt. Steeds meer kinderen gaan zonder ontbijt naar school, dat kan en mag niet. Hier ligt een taak voor ons als gemeente. We zijn lid van de Alliantie Kinderarmoede. De minister heeft een duidelijke opdracht bij de gemeenten neergelegd zoals te lezen is in de alliantie: “Maak lokale coalities Kinderarmoede en zet deze coalities in om schoolontbijt te faciliteren”. We vinden dat we de handschoen van de minister moeten oppakken, we zijn immers niet voor niets lid geworden van de Alliantie Kinderarmoede. Kinderen in Assen horen niet met honger naar school te gaan. Laten we daarin niet afwachtend zijn, maar het voortouw nemen. De beantwoording van onze technische vragen laat zien dat we nu nog tè afwachtend zijn. VZ, wat gaat het college hierin doen?  

En dan het volgende punt dat we willen benoemen. De afgelopen jaren hebben we meerdere malen aandacht gevraagd voor onze gemeentelijke organisatie. Onze mensen zijn enorm belangrijk voor Assen. Ook tijdens de voortgangsnota hebben wij, en meerdere andere partijen, hier extra aandacht voor gevraagd. En we begrijpen dat het niet makkelijk is. Nieuwe mensen aantrekken in de huidige arbeidsmarkt is lastig. Dus voorzitter, laten we vooral inzetten op het behouden van ‘onze’ mensen. Zorg voor genoeg uitdaging, voor doorstroom en goede arbeidsvoorwaarden. Zorg voor mooie stageplekken en connecties met de scholen. In de begroting wordt hier ook extra geld voor vrij gemaakt, wij zullen dit blijven volgen en willen het college ook vragen ons hiervan expliciet op de hoogte te houden.  

Goed werkgeverschap, dat brengt mij ook direct bij het in dienst nemen van de schoonmakers. Belangrijk om ook hierbij in te zetten op goed werkgeverschap, om ook te kijken naar doorstroommogelijkheden en deze werknemers voldoende waardering te geven. We zien bij andere gemeenten maar ook bij diverse overheidsinstellingen dat deze transitie inmiddels is gemaakt naar volle tevredenheid. We worden graag op de hoogte gehouden over het verloop van dit traject. 

Voorzitter, Assen is een sociale stad. Dit ervaren we dagelijks. Prachtig hoe mensen hier naar elkaar omkijken. En niet alleen naar Assenaren maar ook naar onze verre naasten. Mooi dat we zoveel vluchtelingen, waar dan ook vandaan, mogen opvangen. Hier zijn we trots op! En ook dankbaar dat we met elkaar zoveel mensen een veilige plek kunnen bieden. Laten we oog houden voor het integratieproces. De nieuwe wet inburgering geeft hier ook ruimte voor.   

We zijn ook trots op onze zorgverleners in de brede zin. Laten we ze niet vergeten en ook vanuit Assen de nodige credits geven voor het werk wat ze doen. Werkdruk en omstandigheden zijn niet altijd makkelijk. In ons bestuursprogramma spreken we de intentie uit om de bureaucratie en administratie te verminderen. De suggesties die hiervoor vanuit de zorginstellingen komen nemen we mee in het aanbestedingsproces.  

Vraag: kan het college aangeven welke stappen hier inmiddels in zijn gezet? En welke u de komende periode gaat zetten? 

Daarnaast willen we dichter bij de inwoners komen door wijkgericht te werken. Inwoners met een hulpvraag ervaren nog te vaak drempels, ook al hoeven ze hiervoor hun eigen wijk niet uit. Welke stappen zet het college om ook die mensen te bereiken die nog steeds drempels ervaren? Hoe komen zij in beeld, zodat ze de juiste hulp kunnen ontvangen? 

Werkgelegenheid is erg belangrijk voor onze stad. Helaas horen we nog te vaak dat ondernemers tegen dichte deuren aanlopen bij de gemeente. En niet het ‘rode loper’ beleid ervaren wat we al jaren voor ogen hebben. Voorzitter, wat gaat dit college nu anders doen om die rode loper geen doodlopende loper te laten zijn? 

Ontspannen wonen, straks ook op het Havenkwartier van Assen. Wat zal het een prachtige aanvulling worden voor onze stad op een toplocatie. Hebben we alle seinen op groen staan? En zorgen we ervoor dat te verwachten drempels snel beslecht worden? Er liggen veel omstandigheden op de loer die vergunningverlening in de weg kunnen gaan zitten (stikstof discussie, nieuwe omgevingswet, et cetera). Voorzitter, is het college voldoende voorbereid op dit onderwerp en hebben we alle risico’s goed in kaart om straks snel grote stappen te zetten? 

Voorzitter, ontspannen wonen in een stad waar mensen oog hebben voor elkaar, waar iedereen welkom is. Dat is waarom wij hier zitten. Dat is waar de ChristenUnie zich elke dag weer voor in wil zetten.  

Onze financiële positie ziet er vooralsnog goed uit. Het perspectief voor 2026 wordt ook langzaam beter maar is nog steeds onzeker. Maar er is ook ruimte om de komende tijd onze inwoners te helpen. Laten we dat ook doen!  

Dit is ook hoe Jezus ons dat heeft voorgedaan: we mogen delen van onze overvloed. Voor ons als ChristenUnie fractie gaat dit zelfs nog verder: we mogen erop vertrouwen dat waar er menselijkerwijs een tekort ontstaat, onze God zal blijven voorzien. Ook al betekent dit dat we het soms met wat minder moeten doen. Laten we het vooral sámen blijven doen. Naar elkaar om blijven zien, elkaar helpen en met elkaar delen, zodat alle inwoners van onze gemeente hier ontspannen kunnen wonen & leven.  

« Terug