De Klachtenprocedure

Jerke-16.jpg16-05-2022 16:50 16-05-2022 16:50

Jerke Setz deed op 14 april zijn eerste bijdrage in de gemeenteraad van Assen. Aanleiding was een rapport van de rekenkamercommissie over de afhandeling van klachten en meldingen. De ChristenUnie vind het belangrijk dat inwoners niet alleen gehoord worden, maar zich ook gehoord voelen. Juist ook als de klacht ongegrond is of niet verholpen kan worden.

Voorzitter, dank voor het woord. De klachtenprocedure van de gemeente. Taai, stoffig, misschien zelfs bureaucratisch. Gevoelsmatig niet het meest sexy onderwerp om een maidenspeech over te houden. En toch willen we hier serieus bij stil staan. Ik sta hier zonder wroegen en wrangen. Sterker nog, ik sta hier met zekerheid en enthousiasme. De ChristenUnie ziet klachtenafhandeling als een belangrijke peiler in de relatie burger-overheid en klachten als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Om onze inwoners te verzekeren van een goede afhandeling, is een duidelijke, makkelijk te vinden en vooral mensgerichte klachtenprocedure nodig. De aanbevelingen uit het rapport onderschrijven we daarom ook. In de brief van het college staat dat een deel van de aanbevelingen pas halverwege 2023 worden behandeld. We denken dat  een aantal aanbevelingen sneller kunnen worden doorgevoerd zoals het schematisch in kaart brengen van het proces en het helder positioneren van de ombudscommissie. Ziet het college kans om die aanbevelingen op korte termijn door te voeren?

Wat de ChristenUnie betreft hoort de inwoner in het proces centraal te staan, voor 1 aanbeveling uit het rapport vragen wij het college daarom extra zorg te dragen. De intensivering van administratie mag niet ten koste mag gaan van de mensgerichtheid van de uitvoering. Welke maatregelen wil het college treffen om dat te voorkomen?

Dan richt ik me graag op de fracties in de raad. In het rapport is te lezen dat raadsleden de klachtenprocedure vooral een taak vinden van het college en dat de wettelijke kaders voldoen. Uit het rapport constateren we dat er in Assen geen klachtenverordening is, terwijl andere gemeentes hier wel voor kiezen. Dit betekent in de praktijk dat uw raad alleen op wettelijke kaders kan controleren, en niet op bijvoorbeeld omgangsnormen, tevredenheid van inwoners of de mate waarin onze uitvoering feedback vanuit de klachten verwerkt in haar beleid.

Voorzitter, de schrijvers van het rapport constateren dat slechts 21% van de klagers het idee heeft dat er iets met hun klacht wordt gedaan.

Ik leg daar het lage opkomstpercentage van de afgelopen verkiezingen naast en concludeer dat de kernvraag hetzelfde is.
Heeft het in Assen zin om je stem te laten horen? Neemt deze overheid mij serieus?

Daarom aan de fracties in deze zaal de volgende vragen:

  1. Wat is voor uw fractie het belangrijkste doel van de klachtenafhandeling?
  2. Zijn er volgens uw fractie kansen in de klachtenafhandeling die nu niet of onvoldoende worden benut?
  3. Is uw fractie van mening dat de raad bij de klachtenafhandeling voldoende invulling geeft aan haar kaderstellende taak?

Voorzitter wat de ChristenUnie betreft is het belangrijk dat inwoners een luisterend oor vinden bij de gemeente. Dat de drempel om te melden of te klagen laag is en dat mensen ervaren dat er iets met hun input gebeurt. Kortom, dat we niet alleen horen, maar vooral ook luisteren.

« Terug

Reacties op 'De Klachtenprocedure'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.